FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
16.11.2022
Genel Kurul Tarihi
16.12.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.12.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2021 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Şirketin 2021 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkıda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Çan2 Termik A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

Kredi Hesaplama