FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetSaleAbstract|
Maddi Duran Varlık Satımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi, 6226 Ada, 1 Parsel; 510 m2 Yüzölçüm
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/11/2022
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TotalSalesValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Satış Bedeli
5.850.000- TL
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,89
oda_RatioOfSalesPriceToPaidInCapitalOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%4,10
oda_RatioOfSalesValueToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,01
oda_RatioOfSalesValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%4,55
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,48
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%79,46
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21/11/2022
oda_AimOfSaleAndEffectsOnCompanyOperations|
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Orta ve uzun vadede likiditenin arttırılması amaçlanmıştır.
oda_ProfitLossArisedAfterSaleOfNoncurrentAsset|
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
İşlem bir satış işlemi olmayıp " Sat ve Geri Kirala" adı altında finansman işlemidir.
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketin mevcut faaliyetinden kaynaklı borçlarının kapatılması ve kısa-orta vadede ihtiyaç duyulacak nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/11/2022
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021 2021/PERAGYO/001
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
2.160.000-TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Bu işlemde , orta ve uzun vadede likiditenin arttırılması amaçlanan bir finansman işlemi(Sat ve Geri Kirala) olması ve vade sonunda gayrimenkulün tekrar geri alınacak olması nedeniyle bir maddi duran varlık satışı değildir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 18.11.2022 tarih ve 2022/340  sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, şirket  nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla varlıkların satış yöntemi yerine, şirket çıkarları çerçevesinde "Sat ve Geri Kirala" (Sell and Leaseback)  yöntemi ile finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede geçmişten gelen faaliyet kaynaklı borçların kapatılması, kısa-orta vadede likiditenin arttırılması amacı ile Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi, 6226  Ada, 1 Parsel; 510 m2 yüzölçüm gayrimenkulünün 5.850.000- Türk Lirası  bedelle "Sat ve Geri Kirala" (Sell and Leaseback)  yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için şirketimiz ile Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır.


Gayrimenkul, satış işleminin tamamlanmasını müteakip ( 24 AY ) portföye yeniden dahil edileceğinden, bu işlemin normal bir Maddi Duran Varlık Satışı gibi değil de bir finansman işlemi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.


Sat ve Geri Kirala  (Sell and Leaseback) işlemi nedeniyle;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" dahilin de; Ayrılma Hakkı Doğurmayan Haller başlıklı 12/f maddesinde "işleme konu varlığın Finansal Kiralama yoluyla hemen geri alınması durumları amacıyla yapılan mal varlığı devir işlemleri" şeklinde ifade edildiği üzere Ayrılma Hakkı doğmamaktadır. Konu hakkında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza detaylı bilgi verilecek olup, işlemin şirketimiz faaliyetlerine ve gelirlerimize olumsuz etkisi olmayacaktır.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


 

Kredi Hesaplama