FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

    Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23/12/2022 tarih ve E-18454353-100.06-13675 sayılı yazısı  gereği;

1-) Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2021/1375 Esas 2022/3727 Karar 16 - 2019/68840 Tebliğname no.lu 22.06.2022 tarihli kararı ile düzeltilerek onaylanan kararı ile diğer şirketler yanında Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin "... TCK'nın 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine; İyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının saklı tutulmasına" ibarelerinin yazılması suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin düzeltilerek onanmasına" karar verilmiştir.

Türk Ceza Kanununun Eşya müsaderesi kenar başlıklı 54/1 maddesi;

Madde 54- (1) "İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. Eşyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı ayni hakkın bulunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak şartıyla verilir." hükmünü havidir.

Bu kapsamda Kanunun "İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın" ifadesi ile Onama Kararında yer verilen "TCK'nın 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine; İyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının saklı tutulmasına" hükümleri çerçevesinde,

Mahkeme kararı ile Şirket tüzel kişisi bir bütün olarak müsadere edilmiş, diğer taraftan iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının saklı tutulmuş olması karşısında Şirketin tek ortak sıfatıyla Maliye Hazinesine ait olduğu, bununla birlikte müsadere kararının icrası niteliğindeki satış ve/veya tasfiye sonucunda değer kalması halinde iyi niyetli kişilerin haklarının korunacağı değerlendirilmektedir.

2-) Bilindiği üzere 1/2/2018 tarihli ve 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun "Müsadere edilen şirket, ortaklık payları ve malvarlığı değerleri" başlıklı 1'inci maddesi;

 "MADDE 1- (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilip 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine göre kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılan şirketler, ortaklık payları ve malvarlığı değerlerinin ... müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararı; bu şirket, ortaklık payları ve malvarlığı değerlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve/veya şirket yönetim/müdürler kurulu/malvarlığı değerleri kayyım temsilciliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile satış veya tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir. Satış veya tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları veya malvarlığı değerlerinin yönetiminin 6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre atanan yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilir. Müsadere kararı verilen şirket, ortaklık payları veya malvarlığı değerlerinin satış veya ticari ve iktisadi bütünlük satışları 6758 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddelerindeki esaslar çerçevesinde yapılır. Tasfiye komisyonlarınca tasfiye tamamlanır. Tasfiye bakiyesi Hazineye irat kaydedilir." hükmü çerçevesinde,

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ve TMSF Fon Kurulu kararlarına istinaden satış ve tasfiye süreçlerine devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kredi Hesaplama