FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/01/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
PELET üretimi
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000.-TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
400.000.-TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
1.-TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
400.000.-TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
80
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
80
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
80
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Binde 1,4
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Binde 2,4
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Etkisi tam olarak bilinmemekle birlikte Şirket faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Serap ERBAŞ,Tuğba YILMAZ
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Müşteri
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değerden Alınmıştır
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kuru çay üretiminde ortaya çıkan çay çöpünün değerlendirilmesi amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde bu atık ürünün, bir katı yakıt türü olan pelet imalatında kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Pelet'e olan ilgi son dönemde enerji fiyatlarındaki yüksek artış sonrasında tüm Dünyada ve özellikle Avrupa'da önemli ölçüde artmıştır. Yenilenebilir enerji sınıfında yer alması, sıfır atık hedefleri kapsamında olması ve sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olması da yakıt olarak peletin tercih edilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda, pelet üretim projesi ile çevre dostu, temiz enerji kaynaklarının desteklenmesi, orman ürünlerinden ortaya çıkan, verimliliği düşük atıkların ekonomiye kazandırılması, katma değeri yüksek ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu yatırımın tamamlanması sonrasında sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedefini benimsemiş olan şirketimizin finansal sonuçlarına ve hızlı büyümesine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde Pelet Üretimi amacıyla bir fabrikanın kurulması, Rize Bölgesindeki çay fabrikalarının atıklarının da değerlendirilmesi suretiyle üretilecek pelet'in hem yurt içinde hem de yurt dışında satışının yapılması yönünde kanaat hasıl olmuştur. 

          

Yukarıda sayılan amaçları hayata geçirmek üzere yeni kurulmuş bulunan, "Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi" ile ön görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmeler sonucunda 500.000 TL sermayeye sahip adı geçen Şirket'in sermayesinin %80'ne 1 TL nominal değerde her bir pay için 1 TL ve toplamda 400.000 TL ödeyerek iştirak edilmesine, 19.01.2023 tarih ve  2023/3 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir. 

Kredi Hesaplama