FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih,Yer ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
31.01.2023
Genel Kurul Tarihi
23.02.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.02.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
KÖRFEZ
Adres
Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
6 - 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; "Kar Dağıtımı" başlıklı 27. maddesine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
8 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
10 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
14 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı İlanı 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2023 tarihli toplantısında, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama