FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2022
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Alım doğrudan bağlı ortaklığımız ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP GSYO) tarafından gerçekleştirilecektir. ATP GSYO halka kapalı bir şirket olması nedeniyle, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Şirket, https://www.tiklagelsin.com/ internet sitesi ve mobil platformlar üzerinden müşterilere hizmet verilmekte olan online yemek sipariş platformunun ve bu platforma ilişkin uygulamalar (applications) da dahil her türlü gayri maddi hakların sahibidir.
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000.-TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.05.2022
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'dir.
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
7.130
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
7.130.000.-TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
1
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
1
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
1
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Bağlı ortaklığımız ATP GSYO halka açık olmadığı için kamuya açıklanan finansal tablosu bulunmamaktadır.
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Bağlı ortaklığımız ATP GSYO halka açık olmadığı için kamuya açıklanan finansal tablosu bulunmamaktadır.
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Orta ve uzun vadede, Şirketimizin gelirleri ile karlılığının desteklenmesi beklenmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Aynı grup içerisinde yer almaktadır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/05/2022
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.12.2022 - SGD-Rapor/2022-0010
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
845.641.362,36
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Finansal Duran Varlık alım işlemi pazarlama yöntemi ile 12.05.2022 tarihinde şirket değeri 713.000.000 TL üzerinden gerçekleşmiştir. 22.12.2022 tarihli değerleme raporunda Şirket değeri yaklaşık olarak 845.641.362 TL olarak belirlenmiştir. İşlemin değerleme raporundaki değerden gerçekleşmemesinin sebebi tarih farkından kaynaklanmaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

12.05.2022 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimine İlişkin özel durum açıklamamızda özetle Şirketimiz'in bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin,  Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ata Express")‘ye ait %1'lik payı 7.130.000.-TL bedelle satın alındığı, 18 ay boyunca Ata Express'in geri kalan %99 oranındaki payını da satın almak üzere opsiyon hakkı doğdugunu ve bu opsiyon hakkı kapsamında 10.000.000.-TL opsiyon bedeli ödendiği açıklanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından Şirketimiz'e tebliğ edilen yazı uyarınca yapılan hesaplamada; Ata Express'in %1'lik payı için ödenen tutar ve geriye alan %99'luk kısmın alımına yönelik opsiyon tutarı toplamının (17.130.000. TL), Şirket'in 2021 yılı hasılatının %5'ini geçmesi nedeniyle, SDS Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye değerleme yaptırılmış olup, ilgili değerlemeye ilişkin Raporun sonuç bölümü ekte sunulmuştur.

Kredi Hesaplama