FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul'a sunulmak üzere 2022 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.02.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3
Peşin
1,3058439
130,58439
10
1,1752595
117,52595
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.03.2023
29.03.2023
28.03.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2023 tarihli kararı ile;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 1.520.572.896,00 TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir.

Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılı Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1.520.572.896,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL

İkinci Kâr Payı 240.427.646,59 TL

Toplam Brüt Kâr Payı 250.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 24.042.764,66 TL

Olağanüstü Yedek 1.246.530.131,34 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

· Ortaklara dağıtılacak 250.000.000,00 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

· Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 143.410.203,34 TL'nin olağanüstü yedek ayrılmasına,

Böylelikle, 2022 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %130,58 (Brüt), %117,53 (Net) oranında toplam 250.000.000,00 TL Kar Payının 27 Mart 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 24 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
191.447.068,25
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
241.798.988,59
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
957.500.649
529.533.321
4. Vergiler ( - )
563.072.247
-112.080.353
5. Net Dönem Kârı
1.520.572.896
417.452.968
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.520.572.896
417.452.968
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.520.572.896
417.452.968
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
21.439.392,05
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.542.012.288,05
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
9.572.353,41
0
* Nakit
9.572.353,41
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
240.427.646,59
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
24.042.764,66
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.246.530.131,34
143.410.203,34
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
225.000.000
0
14,8
1,1753
117,53
TOPLAM
225.000.000
0
14,8
1,1753
117,53

Kredi Hesaplama