FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
28.02.2023
Genel Kurul Tarihi
27.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
GEBZE
Adres
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5 - 2022 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulunun, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
9 - İstifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için, önceki üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2023 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
11 - Şirketin 2022 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2023 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
13 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Bilgilendirme Dokümanı-EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname - TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Vekaletname - EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 11.00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze - Kocaeli /Türkiye adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.