FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
01.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.03.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Svitlana Kora'nın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe; Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sayın Kerim Oygur'un üyeliğinin TTK Madde 363 kapsamında Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sayın Azade Başağa'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin belirlenmesi
12 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
15 - 2022 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Alkim Kimya Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Alkim Kimya Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3
Alkim Kimya Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Shareholders Meeting Invitation and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
General Assambely Meeting Information Dokumant.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 01.03.2023 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2023 Salı günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Kredi Hesaplama