FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023/2
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

                       KARAR TARİHİ              : 01 Mart 2023 – Çarşamba

  

                              KARAR NO                      : 2023 /  02

  

                              TOPLANTI YERİ              : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

  

ÜYELER                             : İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail  GEZEN,  

  

  M. Fatih BAKIRDEMİR, Mustafa DÖNMEZ,  Nazan KAYA,  Aydan KARAGÖZ,

  

                              GÜNDEM                           : 2022 yılı Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk,

  

                              KARAR

  

                              Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL  başkanlığında toplandı.

  

 

  

1.)           Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının;  01.01.2022-31.12.2022 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)  Seri: II-14.1 no'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘'TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen  formatlarla uyumlu olarak  dipnotlarıyla birlikte  hazırlanan, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş bulunan;  Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve  Faaliyet Raporunun  tarafımızca incelendiğini,

  

 

  

2.)           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusuna istinaden  oluşturulan ‘'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'' (URF) ve ‘'Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'' (KYBF) ile Sürdürülebilirlik İlkeleri  uyum çerçevesi kapsamında yer verilen ‘'Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun'' önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,

  

 

  

3.)           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

  

 

  

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.


        

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                    Yönetim Kurulu

Kredi Hesaplama