FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
06.03.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cad. No: 24 Sincan/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin Şirket kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023- 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2022 yılında gerçekleştirilen pay geri alımları ve elden çıkarılan paylar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
İlan ve Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Kredi Hesaplama