FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
07.03.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
SARAYKÖY
Adres
Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 SARAYKÖY/DENİZLİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirket yasal defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karları hesabından mahsup edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2022_Menderes Tekstil_AS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
30 MART 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2023 Perşembe Günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah.Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.


Kredi Hesaplama