FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023/10
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

FAALİYET RAPORU ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

 

KARAR TARİHİ     : 07.03.2023                                     

KARAR SAYISI      : 2023/10

 

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin;

a)      Türk Ticaret Kanunu, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan; genel kurul onayına sunulacak 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ve

b)     SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan;

i)         Sunum esasları SPK'nın 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 10.01.2019 tarihli ve 2019/02 sayılı Bülteni ile ilan edilen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile

ii)       Sunum esasları SPK'nın 23.06.2022 tarihli ve 34/977 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 23.06.2022 tarihli ve 2022/32 sayılı Bülteni ile ilan edilen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,

- Faaliyet Raporu'nun Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Hüseyin Faik AÇIKALIN                                                          Ali Fuat ERBİL

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Bora YALINAY                                                                          Ebru GÜL

CFO ve Mali İşlerden Sorumlu                                          Finansal Raporlama ve Bütçe Analiz

                                              

İcra Kurulu Üyesi                                                                    Başkan Yardımcısı

Kredi Hesaplama