FİNANS

Özet Bilgi
Yönetim Kurulunun Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNLS00025
Peşin
0,5568704
55,68704
10
0,5011833
50,11833
B Grubu, PNLSN, TREPNLS00017
Peşin
0,5568704
55,68704
10
0,5011833
50,11833
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.08.2023
07.08.2023
04.08.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNLS00025
0
0
B Grubu, PNLSN, TREPNLS00017
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu görüşmek üzere Şirket merkezinde toplanmış olup, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar verilmiştir:

1) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 174.397.467,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 153.735.523 TL olduğuna,

2) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 174.397.467,-TL tutarındaki net dönem kârından;

a) TTK'nın 519.Maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 153.735.523 TL tutarındaki net dönem kârının %5'ine tekabül eden 7.686.776,20 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %20'sine tekabül eden 33.412.227,16 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,

c) Kalan net dönem kârından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16.Maddesi uyarınca, 8.353.056,79 TL tutarında ikinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

d) TTK'nın 519.Maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 41.765.283,95 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 3.750.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 3.801.528,40 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

e) Kalan 121.143.878,45TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

f) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 41.765.283,95 TL ve net 37.588.755,56TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,5568705 TL, net 0,5011834 TL olup, sermayeye oranı brüt %55,68705, net %50,11834) olarak tespit edilmesine,

g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 03.08.2023 tarihinde başlanmasına,

3) Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

4) Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte verilen 2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasına,

5) 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000,-TL olmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmasına.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar_Payi_Dagitim_Tablosu_2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.847.721,74
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
209.389.038
183.437.638,34
4. Vergiler ( - )
34.991.571
29.702.114,38
5. Net Dönem Kârı
174.397.467
153.735.523,96
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
7.686.776,2
7.686.776,2
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
166.710.690,8
146.048.747,76
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
166.710.690,8
146.048.747,76
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
350.445
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
167.061.135,8
146.048.747,76
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
33.412.227,16
0
* Nakit
33.412.227,16
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
8.353.056,79
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
3.801.528,4
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
121.143.878,45
100.481.935,41
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
5.011.834,07
0
0,03
0,5011834
50,11834
B Grubu
32.576.921,48
0
0,19
0,5011834
50,11834
TOPLAM
37.588.755,55
0
0,22
0,5011834
50,11834
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(**) Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârına oranıdır.
(***) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

Kredi Hesaplama