FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
08.03.2023
Genel Kurul Tarihi
04.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ETİMESGUT
Adres
Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49, 06790 Etimesgut/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kar payı dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli kararı ile kabul edilip 07.03.2023 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - . Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
E-DATA GK BİLGİLENDİRME NOTU GUNDEM VEKALETNAME 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
E-DATA GK ÇAĞRI METNİ 2022.docx.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgeler ilişikte sunulmuştur.