FİNANS

Özet Bilgi
2022 yılı Olağan Genel Kurul Daveti hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.03.2023
Genel Kurul Tarihi
11.04.2023
Genel Kurul Saati
15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
NİLÜFER
Adres
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CADDE NO:15 NİLÜFER-BURSA
Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,
2 - 2. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması
3 - 3. 2022 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
4 - 4. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması,
5 - 5. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2022 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - 6. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
7 - 7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - 8. Şirket'in 2022 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9 - 9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi
10 - 10. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerine göre İdare Meclisi Üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapma hakkında yetki verilmesi,
11 - 11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 13. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 14. Dilek , Temenniler Ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
BİLGİLENDİRME DOKUMANI KAP DUYURU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 11 Nisan 2023 saat 15:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.burcelikvana.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâlet formu örneğini "Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer-Bursa " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.burcelikvana.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 15:30 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanları' nı ibraz ederek katılabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.burcelikvana.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kredi Hesaplama