FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
4
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:13.03.2023 KARAR SAYISI:4 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR.

Şirketimizin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1  sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye  Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b)  bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na  bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki  dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Rapor'u; Türk Ticaret Kanunu ("TTKn."), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi  Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan; genel kurul onayına sunulacak 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ile sunum esasları SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49  sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2019/02 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen  ve bu çerçevede SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"'ne uygun olarak hazırlanan, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi  Formu ("KYBF") çerçevesinde; 

a) Şirketimizin 31.12.2022 dönemine ilişkin mali tablo ve dipnotlarının, faaliyet raporunun tarafımızca  incelendiğini, 

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablo ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın  yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.  

Saygılarımızla, 13 Mart  2023 

Reha Haznedaroğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Ayşe Güçlü Onur, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                    

Kredi Hesaplama