FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RentingNonCurrentAssetsOfCompanyOrEstablishmentOfRealClaimOnNonCurrentAssetsOfCompanyAbstract|
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTransaction|
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
oda_NatureOfNonCurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi; 1.589.97 m² yüzölçümündeki arsa üzerinde bulunan projenin B01 ve B02 nolu bağımsız bölüm numaralı Bodrum katı 171 m² ve zemin kat 185 m² işyeri ile zemin katta yer alan 130 m²'lik açık alanlar dahil
oda_BoardDecisionDateForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.03.2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
20,97%
oda_RentValueAndConditions|
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacaktır.
oda_RealClaimValueAndConditions|
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Altınkılıçlar Kahve Kakao Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/03/2023
oda_RentingPeriod|
Kira Süresi
5 Yıl
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
02.02.2023/ 172-Rev
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Proje inşaat aşamasında olduğu için ekspertiz kira değeri tespiti yapılmamıştır.
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Portföyümüzde yer alan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan Ata Corner Tekirdağ Projesindeki B01 ve B02 nolu bağımsız bölüm numaralı Bodrum katı 171 m² ve zemin kat 185 m² işyeri ile zemin katta yer alan 130 m²'lik açık alanlar dahil, Kahve Dünyası olarak işletilmesi amacıyla 5 yıllığına Altınkılıçlar Kahve Kakao Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verilmiştir.

Kira bedeli aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacak olup, kira ödeme yükümlülüğü Kiralanan yerin Kiracı'ya tesliminden itibaren 70 gün sonra başlayacaktır.

Ata Corner Tekirdağ , Süleymanpaşa'nın 2022 yıl sonu Değerleme Raporu'ndaki (Arsa + Natamam Proje) değer 51 milyon TL olup, bir önceki yıla göre değer artış oranı % 369,7 olmuştur. Gayrimenkul üzerinde toplam 10 adet bağımsız ticari ünite planlanmış olup, kiracı ihtiyaçlarına göre revizyonu mümkündür.   Projenin 2023 yılının  3. Çeyrek sonlarında faaliyete geçmesi beklenmektedir.

ATA GYO, 2023 yılında da, yatırımcılarına ve kiracılarına değer yaratmak için, mevcut lokasyonlarındaki kiralama süreçlerini özenle yönetmeye devam ederken, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve değer artışı sağlayacak yeni yatırımlara odaklanmayı sürdürmektedir.

Kredi Hesaplama