FİNANS

Özet Bilgi
Yönetim kurulunun 2022 yılı kar dağıtım teklifinin kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
16.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
Peşin
4,1600000
416
0
4,1600000
416
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
Peşin
4,1600000
416
0
4,1600000
416
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
Peşin
4,1600000
416
0
4,1600000
416
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
Peşin
4,1600000
416
0
4,1600000
416
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
19.04.2023
25.04.2023
24.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
0
0
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022KarDağıtımÖnerisi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
37.264.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
57.301.827,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.247.439.605
170.385.164,07
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
1.247.439.605
170.385.164,07
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.247.439.605
170.385.164,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.247.439.605
170.385.164,07
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.247.439.605
170.385.164,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.863.200
1.863.200
* Nakit
1.863.200
1.863.200
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
153.155.040
153.155.040
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
15.315.504
15.315.504
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.077.105.861
51.420,07
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
16.955.120
0
9,95
4,16
416
B Grubu
11.820.140,8
0
6,94
4,16
416
C Grubu
9.979.299,2
0
5,86
4,16
416
D Grubu
116.263.680
0
68,23
4,16
416
TOPLAM
155.018.240
0
90,98
4,16
416
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2022 yılı net dönem karı 1.247.439.605,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 170.385.164,07 TL'dir.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 1.247.439.605,00 TL tutarındaki dönem karından:


1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,

2. 1.247.439.605,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,

4. Kalan karın 153.155.040,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5. Toplam 155.018.240,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 15.315.504,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

6. 2022 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 155.018.240,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 4,16 TL, kar payı oranı brüt=net %416) tespit edilmesine,

8. Kar payları toplamının 19.04.2023 tarihinde nakden dağıtılmasına,

9. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,

10. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,


karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama