FİNANS

Özet Bilgi
REYSAŞ GYO 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
15.03.2023
Genel Kurul Tarihi
26.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2022 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirket'in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2022 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
REYSAŞ GYO 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2
REYSAŞ GYO 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimiz 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Nisan 2023 Çarşamba Günü saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Kredi Hesaplama