FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
24.02.2023
Genel Kurul Tarihi
21.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
RİZE
İlçe
GÜNEYSU
Adres
ORTAKÖY KÖYÜ ORTAKÖY KÜME EVLERİ ORÇAY BLOK NO: 103 GÜNEYSU / RİZE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait finansal raporların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen sayıda ve süreyle yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 6. Maddesi ile "Genel Kurul ve Vekil Tayini" başlıklı 9. Maddelerinde öngörülen değişikliklerin tasdiki için oylamaya sunulması,
8 - Yönetim kurulunun 2022 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10 - . Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Orçay AŞ Genel Kurul Gündem vekaletname bilgi notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Esas Sözleşme tadil metni-6 madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Esas Sözleşme tadil metni-9 madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
ORCAY GK Çağrı Metni 2023.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2023 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ORCAY GK _20230321_125658_compressed.pdf - Tutanak
EK: 2
ORCAY 2022 Hazirun cetveli.pdf_compressed.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgeler ilişikte sunulmuştur.