FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
21.03.2023
Genel Kurul Tarihi
14.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Denetçi raporlarının okunması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 6. 2021 ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 2021 Yılı öncesi, 2021 ve 2022 yıllarına ait dağıtılabilir karların ve bir kısım emisyon primi kullanılarak %200 bedelsiz sermaye artış konusunun Genel Kurula öneri şeklinde sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, onaylanması
10 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Tera Yatirim_2023_GK_Bilgilendirme_Doküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 11:00'de Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2021-31.12.2021 ve 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemlerine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.terayatirim.com adresindeki Şirket internet sitesinde hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımız, temsilcilerini, vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.terayatirim.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacak;

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise, kimlik belgeleri ile noter onaylı vekâletnameleri veya ekte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan imzalı vekâletnamelerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kredi Hesaplama