FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
22.02.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi, Aliağa - İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2022 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6 - 600.000.000 TL sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmek için tadil edilerek; 16.02.2023 tarih ve 10/182 sayılı izni ile SPK'ndan, 21.02.2023 tarih ve 82984346 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'ndan uygunluk izni alınan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Tadil Metni-Spk Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 30.03.2023 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1- Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerini brüt 351.501.150 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri, diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe hesaplandıktan sonra kalan net 615.810.603,22 TL tutarındaki net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre, Brüt %150, net %135 oranında nakit kar payının 27 Nisan 2023 Perşembe günü dağıtılmasına ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnindeki şekli ile onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3- 2023 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oybirliği ile seçilmiştir.

Anılan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ile Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2
2022 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama