FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.01.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
125.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
01.02.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
14.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Tescil Tarihi
10.04.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi, "Paylar" başlıklı 6.maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15.maddesi, "Hesap dönemi" başlıklı 29.maddesi ve "Karın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 30. maddesinin tadiline ; "Pay Defteri" başlıklı 9. maddesinin iptal edilmesine, "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü" başlıklı 39. madde ve "Menfaat Sağlamama" başlıklı 40. madde hükümlerinin eklenmesine ilişkin tadile uygun görüş ve 2023 – 2027 yılları için kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı ile mevcut 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 Türk Lirası'na (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına dair "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline izin verilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 14.02.2023 tarihli yazıları ile olumlu karşılanmış olup, esas sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasını müteakip esas sözleşme tadili ve kayıtlı sermaye tavan ve süre uzatımı ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurulumuz 10.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 12.04.2023 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
FENER_Spk Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2
Olağanüstü GK Toplantı Tutanağı.pdf
EK: 3
Hazirun Cetveli.pdf

Kredi Hesaplama