FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
31.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
UŞAK
İlçe
BANAZ
Adres
Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2022 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 26.01.2023 tarihli kararı ile Nuri USLU' un 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Tahsin YAZAN' nın seçilmesine ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nurullah NURDOĞAN' nın 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Şakir Ercan GÜL' ün seçilmesine yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
11 - Şirketimizin 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
UŞAK SERAMİK BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Faalıyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2022 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
GENEL KURUL ÇAĞRI YAZISI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Turan KILINÇ teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, anılan tabloların şirket internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve toplantı mahallinde bulundurulduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

4. 2022 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Şirketimizin 2022 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun 26.01.2023 tarihli kararı ile Nuri USLU' un 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Tahsin YAZAN' nın seçilmesine ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nurullah NURDOĞAN' nın 26.01.2023 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Şakir Ercan GÜL' ün atanması kararı Genel kurul tarafından 1 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(Nisan 2023) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 70.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 50.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesine 1.120 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketimizin 2023 yılı içerisinde toplam 7.000.000,00 TL ‘ ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 2023 yılında faaliyet göstermek üzere "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması' nın görevlendirilmesi 1.120 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler 1.120 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve temennilere geçildi elektronik ortamda katılan Mine Bağdatlı AYDINCI ‘' SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız.'' Sorusuna cevaben '' bu konuyu Yönetim Kurulumuza iletilmiş olup SPK kanuna göre zorunlu olmadığı için yapılan başvurular içerisinde de bayan yönetim kurulu üyesi başvurusu bulunmadığı için tamamı erkelerden oluşmaktadır.'' Başka söz alan olmadı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 28.04.2023.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN CETVELİ 28.04.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul 28.04.2023 tarihinde yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir..