FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Nalan Erkarakaş
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Sezai Bekgöz
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Sezai Bekgöz
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Nalan Erkarakaş
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Tolga Bağcı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Nalan Erkarakaş
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Sezai Bekgöz
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Yılmaz Gökoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kredi Hesaplama