FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
06.03.2023
Genel Kurul Tarihi
31.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 A2 Katı 201 No'lu Salon 34415
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2022 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Şirket'imizin Ücretlendirme Politikasının yeniden belirlenmek üzere Genel Kurula okunması ve onaya sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - SPK'nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
18 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi,
20 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Şeker GYO_2022 Yılı Olağan GK Davet İlan Metni_KAP.pdf - İlan Metni
EK: 2
Şeker GYO_2022 Yılı Olağan GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Listesi_Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı _ Kap.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2023 Cuma Günü, saat 11:00'da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 A2 Katı 201 no'lu salon 34415 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03.00084131546 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Demet BOZER'in gözetiminde yapılmıştır.


Kredi Hesaplama