FİNANS

Özet Bilgi
2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
22.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması.
4 - Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması.
5 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.
12 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi.
13 - 2022 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 28 Nisan 2023 Cuma Günü, saat 11:00' da, Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2022 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle 2022 yılı finansal tabloları tasdik edildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun bu yıl kar dağıtımına ilişkin kar dağıtım önerisi katılanların oy çokluğuyla ve kar dağıtımına başlama tarihi değiştirilerek kabul edilerek,

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 21.700.593,90 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.085.029,70 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 8.520.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,60 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,54 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki konsolide 68.166.525 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.085.029,70 TL tutarında birinci genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 8.520.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 781.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 57.780.495,31 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,nakit kar payının yönetim kurulunun önerdiği 22 Mayıs 2023 tarihinin değiştirilerek 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılmasına, 1 ret oyuna karşılık 10.499.996 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım sağlayarak gündem maddesine ret oyu veren pay sahibimiz mevcut ekonomik şartlarda kar dağıtımı yapılmayarak karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasının daha uygun olacağı yönünde görüş bildirmiştir.

-Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükmü gereğince faaliyette bulunabilmelerine 1 ret oyuna karşılık 10.499.996 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama