FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.05.2023
Genel Kurul Tarihi
12.06.2023
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KÜTAHYA
İlçe
GEDİZ
Adres
Kütahya yolu 3.km Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Gediz/Kütahya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış,
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması,yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili öneriisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,karara bağlanması ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - 2022 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılında yapılmış bulunan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
14 - Dilek ve temenniler,
15 - Kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 OGK Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2022 OGK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2022 OGK Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

KARAR TARİHİ : 09 Mayıs 2023 - Salı

KARAR NO : 2023 / 08

TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN,

Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Mustafa DÖNMEZ, Sn. Nazan KAYA Sn. Aydan KARAGÖZ,

GÜNDEM : 2022 Yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

KARAR;

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; 12 Haziran 2023 - Pazartesi günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına

Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını,

Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,

Toplanya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya Tüzel Ki pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun zenlenen vekâletnamelerini veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2022 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜndem ek'te PDF olarak sunulmuştur.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Kredi Hesaplama