FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurulun Nisap Nedeniyle Ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Tarihi
10.05.2023
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
MELİKGAZİ
Adres
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama,
2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3 - 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulunun, 2022 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2022 yılına dair yapılan işlemler ve 2023 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2023 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2023 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 10.05.2023 tarihinde, saat 14:30 da, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No:11 Melikgazi KAYSERİ adresinde T.C.Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2023 Tarih ve 85193749 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Alparslan Ziya ATLI'ın gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı nüshasında ve 15.04.2023 Tarih ve 36081 sayılı Gazete Kayseri'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin Tetkikinde, şirket paylarının 85.000.000 TL'ye tekabül eden toplam 85.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.186.506,34 TL olan 4.186.506,34 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere Genel Kurul'un 14.06.2023 tarihinde, saat 14:30'da Şirket Merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No:11 Melikgazi KAYSERİ adresinde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Hazirun Cetveli tutanak ekine alınmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tehir Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yeni Genel Kurul çağrısı daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır.

Kredi Hesaplama