FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ADESE, ITTFH]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetSaleAbstract|
Maddi Duran Varlık Satımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29270 Ada,9 Parsel 56.090 m2 yüzölçümü
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_TotalSalesValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Satış Bedeli
168.750.000,00 TL
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,78
oda_RatioOfSalesPriceToPaidInCapitalOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
72,97
oda_RatioOfSalesValueToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
12,09
oda_RatioOfSalesValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
29,93
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
37,89
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
27,34
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Mayıs ayı içerisinde tamamlanacaktır.
oda_AimOfSaleAndEffectsOnCompanyOperations|
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Orta ve uzun vadeli likitidenin artırılması amaçlanmaktadır.
oda_ProfitLossArisedAfterSaleOfNoncurrentAsset|
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
İşlem bir satış işlemi olmayıp "Sat-Kirala-Geri Al" adı altında finansman işlemidir.
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Sat-Kirala-Geri Al yöntemi ile satış yapılmaktadır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/05/2023
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK'nın II-23.3 sayılı tebliğinin ''Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller'' başlıklı 15 nci madesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, finansal kiralama yolu ile yapılacak söz konusu Sat-Kirala-Geri Al işlemi için ayrılma hakkı doğmamaktadır.
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.12.2022 - ITH-202200023
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Emek Taşınmaz Değerlemeve Danışmanlık A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
529.029.000,00 TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Bu işlemde, orta ve uzun vade likitidenin artırılması amaçlanan bir finansman işlemi (Sat-Kirala-Geri Al) olması ve vade sonunda gayrimenkulun tekrar geri alınacak olması nedeniyle bir maddi duran varlık satışı değildir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin, 05.05.2023 tarihinde kamuya açıklamış olduğu Sat-Kirala-Geri Al yöntemi ile ilgili Tapu Devir İşlemleri 10.05.2023 (Bugün) tamamlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.