FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
11.05.2023
Genel Kurul Tarihi
06.06.2023
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
OSMANGAZİ
Adres
Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.nin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2022 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Nisan 2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile deprem mağduru 80 kişinin 2 aylık konaklama bedeline verilen 1.273.837 TL bağış desteğinin, pay sahiplerinin onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SONME 2022 Yılı Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
SONME 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.06.2023 tarihinde Salı günü saat 13:30'da, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahiplerimiz, kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvari No:1 Nilüfer Bursa adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.sonmezfilament.com.tr) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (‘Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.