FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Hayır (No)
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Akıllı kart teknolojileri
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.110.000 TL
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli yasal izin ve onayların alınarak, Sözleşmede belirlenen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
964.303,13 TL
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
1,45 Avro
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
1.400.254,96 Avro
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
31,01%
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0%
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0%
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,08%
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım Holding olarak yapılanan şirketimizin faaliyetlerine doğrudan etkisi bulunmamakta, iştirak ilişkisi sona ermektedir.
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
TFRS esasına göre vergi öncesi kar yaklaşık 22.979.616 TL , VUK'a göre 23.230.007 TL (*)
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Pay satış işlemi sonucunda oluşacak karın %75'lik kısmı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla beş (5) yıl boyunca özel fon hesabında tutulacaktır.
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.05.2023
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Giesecke + Devrient Mobile Security GmbH
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
E-kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut sermayesinin %50'sine sahip ortak
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/05/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermayesinin %50'sine Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH, %17,28'ine Eczacıbaşı Holding A.Ş., %1,71'ine Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve %31.01'ine Şirketimizin sahip olduğu E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("E-Kart")'nin toplam 3.110.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  sahip olduğu payların tamamının (% 50), Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH 'ye satılması amacıyla bugün (12.05.2023) bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.

Payların devrinin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onayların alınarak, Sözleşme'de belirlenen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır.

Sözleşme'de yer alan esaslar uyarınca, E-Kart'ın Şirketimizin payına düşen pay devir bedeli 1.400.254,96 Avro olarak belirlenmiştir ve pay devir bedelinin tamamı, pay devir işleminin tamamlanması ile Şirketimize ödenecektir.

Süreçte kesinlik kazanan hususlarla ilgili olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır

(*) 12.05.2023 tarihli TCMB alış kuruna göre hesaplanmış olup, satış bedelinin Avro olarak belirlenmiş olması nedeniyle ödeme gününde yeniden hesaplanacaktır
Kredi Hesaplama