FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
Şirket Merkezi - Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No.1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - 2022 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'inci maddesinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - 2022 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Deva 2022 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket merkezinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

- 2022 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %2,21'ine(çıkarılmış sermayenin % 15'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (net 0,1350 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 30.002.893,17 TL tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 08 Mayıs 2023 tarihi itibariyle dağıtılmasına karar verilmiştir.

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 60.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık brüt 45.000 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır.

- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

- 2023 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı şirket aktif toplamının binde beşi olarak belirlenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DEVA Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
DEVA Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama