FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.04.2023
Genel Kurul Tarihi
08.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının belirlenmesi
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki
4 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
6 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - 2022 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi
12 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Kron Teknoloji Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2023 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2023 tarih ve 85141629 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kron 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı V2.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08.05.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama