FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
17.04.2023
Genel Kurul Tarihi
11.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
10 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2.Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Ömer Serdar MARASALI ve tutanak yazmanlığına Isa GÖÇER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Oktay ÇİLENGER görevlendirilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.

3. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Şirketin gayrimenkulleri, bağlı ortaklıkları ile şirketin faaliyet ve projeleri hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgi verdi.

Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL şirkete karşı açmış olduğu davasını dile getirdi. Cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verdi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


4. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Harun AKGÜN tarafından okunmuştur.


5. 2022 yılı Finansal Tabloları verilen önerge ve şirketin web sitesinde ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı için okunmaması hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Müzakereye sunuldu. Oylamaya açıldı. 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


6. 2022 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.317.669,84 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.


7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2023 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş,'nin seçimi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11- 1 9-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 yılı faaliyet kârının Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine VUK kârından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kârın dağıtılmaması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Görüşmelere geçildi.

Yapılan görüşmelerde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine şirket kârı olağan üslü yedek olarak ayrılması görüşüldü. Yapılan oylamada 125.755 adet ret oyuna karşılık 16.264.396,34 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu maddede Ali Rıza ÖKSÜZ kar dağıtılmasını talep eden şerhini elektronik ortamda iletmiştir.


9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Ostim Vakfı adına Gülnaz KARAOSMANOĞLU tarafında verilen sözlü önerge söylenmiştir. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 56.000 TL, başkan yardımcısı aylık net 20.000 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 12.750 TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 12.750 TL ücret ödenmesi maddesi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


10. Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2023 yılında 1,500.000 TL'ye kadar bağış ve yardım yapılması 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


I l . Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


12, Sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği*nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.


13. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 15:53 'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 11.05.2023 Yenimahalle/ANKARA

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 11.05.2023 tarihinde gerçekleşen 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama