FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
17.05.2023
Genel Kurul Tarihi
14.06.2023
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
MELİKGAZİ
Adres
Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde, No:11
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama,
2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3 - 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulunun, 2022 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2022 yılına dair yapılan işlemler ve 2023 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2023 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2023 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10/05/2023 tarihinde, saat 14:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri-Türkiye adresinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nisabının oluşmaması nedeni ile tehir edilmiştir.

Tehir edilen toplantının yerine geçmek üzere 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 14/06/2023 tarihinde, "Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri-Türkiye " adresinde saat 14:30'da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2022 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, İlişkili Taraf İşlemleri Raporu, Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası ve işbu gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.oylum.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Paydaşlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesine göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket'imizin Yatırımcı İlişkileri Departmanından veya Şirket web sitemizden " www.oylum.com " temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ'inde öngörülen hususları da yerine getirerek vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilecektir. Elektronik ortamda genel kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imzaya sahip olması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alınabilmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacak olup olumsuz oylar sözlü olarak beyan edilecektir.

Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur…

Kredi Hesaplama