FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescil
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Barbaros Mah. Ihlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre ara dönemde seçilen Yönetim Kurulu üyesinin seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
12 - SPK tarafından şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
13 - 2022 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2023 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - 2022 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15 - 2022 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
17 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ilan.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin "2022 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2022 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. 31.12.2022 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.996.809 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2022 yılına ait kar ile önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan 10.523.886 TL geçmiş yıl karları dahil olmak üzere 62.536.514 TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Gülşeyma DOĞANÇAY, Selim SOYDEMİR (bağımsız üye) ve İlkay ARIKAN'ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına, karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak_Web.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.04.2023 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 17.05.2023 tarihinde tescil edilerek 18.05.2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir..