FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
24.04.2023
Genel Kurul Tarihi
18.05.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3 - 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
4 - 2022 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi;
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7 - Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;
9 - Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi;
10 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;
11 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti;
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;
15 - 2022 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
17 - .Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme;
20 - Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;
21 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Klmsn İlan Metni 18 Mayıs 2023 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
EK: 2
Klimasan KAP Bilgilendirme Belgesi 25 Nisan 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
ana sozlesme tadil metni ilan icin.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2023 tarihli ve E-77691360-431.03-00085339081 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mehmet Şahin ve Sayın Kerem Umut Cinsoy gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyesinin, denetçinin ve toplantı belgelerinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Ahmet Coşkuner elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet hissenin vekaleten 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 54.508.203,312 TL sermayeye tekabül eden 5.450.820.312 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Selim Hamamcıoğlu'nun hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ

Gündemin birinci maddesi gereğince, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak, Oy Memurluğuna Gamze Eren teklif edildiler.

Teklif oylamaya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç'in, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak'ın, Oy Memurluğuna Gamze Eren'in seçilmeleri, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ

Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oylamaya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususuna 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.


03. 2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin üçüncü maddesi gereğince

Şirketin 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.


Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.

04. 2022 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ


Gündemin dördüncü maddesi gereğince

Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi raporunun okunmuş kabul ederek sadece özetinin okunması oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin özetinin okunarak raporunun tamamının okunmuş sayılmasına, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.

Bağımsız denetim şirketinin özet raporu okunarak bilgilendirme yapılmıştır.

05. 2022 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

Gündemin beşinci maddesi gereğince,

Şirketin 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız bu maddenin oylamasında muhalefet şerhi düşmüştür. Aşağıda yer alan muhalet şerhi toplantı esnasında okunmuştur:

"Pazarlama gideri olarak bilançoda yer alan devasa giderin ayrıntılarının, kalem kalem nereye harcandığını belirtecek şekilde açıklanmasını talep ediyorum. Ayrıca Metalfrio şirketine borç verilmek üzere 2022 yılı başında kullanılan euro bazlı kredilerin şirketimiz tarafından ödenmiş taksitlerinin tarihlerinin ve her birinin tutarlarının açıklanmasını, bu taksitlerin tamamının Metalfriodan tahsil edilip edilmediğinin, tamamı tahsil edilemediyse ödenmiş taksitlerin yüzde kaçının tahsil edilebildiği bilgisinin paylaşılmasını talep ediyorum."

Toplantı Başkanlığınca söz konusu muhalefet şerhine ilişkin olarak, sözlü bilgilendirme yapılmış olup talep edilen bilgilerin, 2022 yılı finansal tablolarından ve dipnotlarından edinilebileceği belirtilmiştir.


06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2022 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip 54.451.863,312 adet olumlu oyla oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız bu maddenin oylamasında muhalefet şerhi düşmüştür. Aşağıda yer alan muhalet şerhi toplantı esnasında okunmuştur:

"5. maddede sorduğum soruların bilançoda aydınlatılmış olmaması sebebiyle şerh koyuyorum. Ayrıca euro bazlı bilançoya geçiş sebebiyle yılın sonunda ilk 3 çeyrek bilançosunun hepsinin birden değiştirilmesini asla doğru bulmuyorum. Birçok yatırımcı ilk çeyrekte açıklanan 35 milyon tl zarar sebebiyle hissesini sattı, ancak yılın sonunda bu çeyrek kara dönüştürüldü ve bu kişiler yıl içindeki ve sonundaki yükselişi kaçırdığı için mağdur oldu."

07. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE" BAŞLIKLI 7. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN SPK VE BAKANLIK İZİNLERİ ALINMIŞ OLMASI ŞARTIYLA KARARA BAĞLANMASI


Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli ve 7 sayılı kararında teklif edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.04.2023 tarihli ve 29833736-110.04.04-36510 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15.05.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00085423369 sayılı izni ile onaylanan, Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıda yer alan tadil metninin onaylanması hususu oylamaya sunuldu.


"MADDE 7 SERMAYE


Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sirket'in kayıtlı sermayesi, 350.000.000 (üçyüzellimilyon) T.L olup, bu sermaye miktan her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2023-2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Sirketin çıkarılmış sermayesi 79.200.000- (Yetmişdokuzmilyonikiyüzbin) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 4.831.809.524 (dörtmilyarsekizyüzotuzbirmilyonsekizyüzdokuzbinbeşyüzyirmidört) adet nama yazılı 3.088.190.476 (üçmilyarseksensekizmilyonyüzdoksanbindörtyüzyetmişaltı) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.920.000.000 (yedimilyardokuzyirmimilyon) adet paya bölünmüştür.


Çıkarılmış sermayenin;


- 109.235 (Yüzdokuzbinikiyüzotuzbeş TürkLirası) TL'lik kısmı nakden,

- 4.385.224,81(DörtmilyonüçyüzseksenbeşbinikiyüzyirmidörtTürkLirasıseksenbirkuruş) T.L'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karının istisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması suretiyle,

- 25.505.540,19(YirmibeşmilyonbeşyüzbeşbinbeşyüzkırkTürkLirasıondokuzkuruş) TL'lik kısmı iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle,

- 3.000.000(üçmilyonTürkLirası) T.L'lik kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle,

- 6.600.000 (AltımilyonaltıyüzbinTürkLirası) T.L'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle

- 39.600.000 (OtuzdokuzmilyonaltıyüzbinTürkLirası) T.L'lik kısmı 2020 yılı net dönem karından ilave suretiyle tamamen ödenmiştir.


Bu sermayeyi temsilen;


- 34.458.095,23(otuzdörtmilyondörtyüzellisekizbindoksanbeşTürkLirasıyirmiüçkuruş) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.445.809.523 (Üçmilyardörtyüzkırkbeşmilyonsekizyüzdokuzbinbeşyüzyirmiüç) adet A Grubu nama yazılı pay,

- 6.930.000 (AltımilyondokuzyüzotuzbinTürkLirası) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 693.000.000 (Altıyüzdoksanüçmilyon) adet B Grubu nama yazılı pay,

- 6.930.000 (AltımilyondokuzyüzotuzbinTürkLirası) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 693.000.000 (Altıyüzdoksanüçmilyon) adet C Grubu nama yazılı pay,

- 30.881.904,77 (OtuzmilyonsekizyüzseksenbirbindokuzyüzdörtTürkLirasıyetmişyedikuruş) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.088.190.476 (üçmilyarseksensekizmilyonyüzdoksanbindörtyüzyetmişaltı) adet D Grubu hamiline yazılı pay


olmak üzere toplam 7.920.000.000 (yedimilyardokuzyirmimilyon) adet pay çıkarılmış ve ortaklara paylan oranında dağıtılmıştır. Sirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir, iç kaynaklardan yapılan sermaye artımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine paylan oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylan ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklanın kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konulannda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında yetkisizlige yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylann nominal degeri 1.000,-(Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) T.L'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortaklann sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslan çerçevesinde kayden izlenir."

Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli ve 7 sayılı kararında teklif edilen tadil metninin onaylanmasına, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip 54.451.863,312 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.08. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ


Gündemin sekizinci maddesi gereğince, aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikamız okunmuştur.


"İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüleri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25'inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."

Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız tarafından bu maddeye ilişkin olarak aşağıdaki öneri getirilmiştir ve toplantı sırasında okunmuştur.

"Öncelikle 5-6-8-9 ve 17 numaralı gündem maddelerine koyduğum şerhlerin okunmamışsa okunmasını ve oradaki oylama taleplerimin yerine getirilmesini talep ediyorum."


Toplantı Başkanlığınca 5. ve 6. Maddelerdeki muhalefet şerhlerinin okunduğu belirtilmiştir; bununla birlikte 8. ve 9. maddelerde bir şerh bulunmadığı tespit edilmiştir.

09. ŞİRKET HİSSE GERİ ALIM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) evvelce açıklanan hisse geri alım programı hakkında bu genel kurulda da ayrıca bilgi verilecektir. Şirket Yönetim Kurulumuz 16.11.2021 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) duyurusuna uygun olarak; piyasalarda olağandışı gelişmelerin olması halinde, olumsuz etkisinin asgariye indirilmesi ve/veya şirketin Türk Lirası olarak tuttuğu nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla, borsada işlem gören kendi paylarının (KLMSN) geri alımının yapılabilmesine olanak tanımıştır. Geri alıma konu edilecek paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil şirket ödenmiş sermayesinin %10'unu (7.920.000-TL / 792.000.000 adet) aşamaz ve pay alımı için ayrılabilecek azami fon tutarı ise 20.000.000-TL olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulumuzun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi mevcut değildir. Bu program dahilinde herhangi bir geri alım henüz yapılmamıştır.10. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ


Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.
Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

11. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ

Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Livinston Martins Bauermeister yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda; bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Livinston Martins Bauermeister'in yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.12. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI
Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimizde "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarında herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2023 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ
Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 90.414- TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 83.956- TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Livinston Martins Bauermeister'e aylık brüt 58.123- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 58.123- TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel kurula kadar ödenecek ücretlerin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren her üç aylık dönemde önceki son üç aya ait aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 90.414- TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 83.956- TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Livinston Martins Bauermeister'e aylık brüt 58.123- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 58.123- TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel kurula kadar ödenecek ücretlerin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren her üç aylık dönemde önceki son üç aya ait aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.


14. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI
Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2023 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.
15. 2022 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2023 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ
Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Şirketimiz 2022 yılında toplam 23.904,79- TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu husus Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Şirketimizin 2023 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 600.000- TL (altıyüzbinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 600.000 TL (altıyüzbinTL) olması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

16. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2022 yılı sonu itibariyle, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2022 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 1.228.066.257 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

17. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2022 tarihli bağımsız denetim raporunda yer aldığı şeklinde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız tarafından bu maddeye ilişkin olarak aşağıdaki öneri getirilmiştir ve toplantı sırasında okunmuştur.
"Metalfrioya borç verilmek üzere kullanılan kredilerin taksitleri, ismi geçen şirket tarafından zamanında ödenmekte midir Ödenmemişse, Türk Ticaret Kanunu 358. Maddeye göre vadesi geçmiş borcu kalmayana kadar bu şirkete tekrar borç verilmesine itiraz ediyorum ve önerimin oylanmasını talep ediyorum."
Ortak Ümit Akyıldız'dan gelen önerinin oylanması hususu genel kurulun onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda önerinin oylanması oybirliğiyle reddedilmiştir. s

18. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2022 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

19. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYUM AMACIYLA OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME, ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAĞITIM POLİTİKASI, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, BAĞIŞ YARDIM POLİTİKALARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara evvelce bilgilendirme yapılmıştır.


20. YATIRIMCI ÖZEL DENETÇİ TALEBİNİN TTK M. 438. HÜKMÜ UYARINCA GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin yirminci maddesi gereğince, bir yatırımcının ilettiği özel denetçi talebi Genel Kurul'da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, özel denetçi talebi, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet olumlu oya karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla ile reddedilmiştir.

21. DİLEKLER ve KAPANIŞ

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip toplantıya son verildi. 18.05.2023 Saat: 11.06

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU
SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE ERENBAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MEHMET ŞAHİN KEREM UMUT CİNSOYHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2022 OGK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:


Şirketimiz 2022 mali yılına ilişkin olarak;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 18 Mayıs 2023 günü saat 09.00'da


B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat 09: 15'de


C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat

09.30'da


Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat: 10.00'da


Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde yapılmasına,


Toplantıya ait davetin kanunda ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;


Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına karar vermiştir.


KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILI 54. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ


18 MAYIS 2023

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;

3. 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;

4. 2022 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi;

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;

9. Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi;

10. Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;

11. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;

13. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti;

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;

15. 2022 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

19. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme;

20. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;

21. Dilekler ve kapanış


A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;

3. 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti;

4. Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;

5. Dilekler ve kapanış.