FİNANS

Özet Bilgi
2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018
Peşin
1,1419570
114,1957
10
1,0277613
102,77613
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5
Peşin
1,1419570
114,1957
10
1,0277613
102,77613
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.10.2023
05.10.2023
04.10.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018
0
0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2022 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına ("VUK") uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde;


- TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan aşağıda yer alan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 426.466.914 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve


- VUK mali tablolarımızda ise 190.249.196,16 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu

tespit edilmiştir.


Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; 2022 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere,


-7.443.362,15 TL'si birinci kar payı ve 162.556.637,85 TL'si ikinci kar payı olmak üzere ortaklara toplam 170.000.000 TL brüt kar payının nakden dağıtılması suretiyle, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, 1,00 TL nominal değerli pay için %114,1957 oranında ve 1,141957 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli pay için %114,1957 oranında ve 1,141957 TL brüt; %102,77613 oranında ve 1,0277613 TL net nakit kar payı ödenmesi,


-Kar payı ödeme tarihinin 3 Ekim 2023 Salı günü olarak belirlenmesi,


-Dağıtılan kar payı kaynaklı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca toplam 16.255.663,79 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve


-Şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem karlarının tamamının "geçmiş yıllar karları" hesabına aktarılması hususlarının


Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
148.867.243
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
58.466.050
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
523.612.831
252.067.217,44
4. Vergiler ( - )
97.181.014
61.818.021,28
5. Net Dönem Kârı
426.431.817
190.249.196,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
426.431.817
190.249.196,16
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
426.431.817
190.249.196,16
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
35.097
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
426.466.914
190.249.196,16
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
7.443.362,15
7.443.362,15
* Nakit
7.443.362,15
7.443.362,15
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
162.556.637,85
162.556.637,85
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
16.255.663,79
16.255.663,79
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
240.211.250,22
3.993.532,38
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
18.798.644,99
0
4,41
1,0277613
102,77613
B Grubu
134.201.355,01
0
31,47
1,0277613
102,77613
TOPLAM
153.000.000
0
35,88
1,0277613
102,77613
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

1) 2022 yıllık hesap dönemine ait finansal tabloların bağımsız denetiminin tamamlanması sonrasında vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler uyarınca 2022 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi verilirken oluşan ek vergi ve indirimler dikkate alınmıştır.

2) Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarının TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı aşması nedeniyle ilave genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

3) Tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara yapılan nakit kar payı ödemeleri dışında diğer ortaklara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden (%10) nispetinde gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Yukarıda tabloda yer verilen net dağıtılacak kar payı hesaplanırken tüm ortakların %10 oranında stopaja tabi olacağı varsayılmıştır.

Kredi Hesaplama