FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Tarihi
09.05.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Trump Tower Rezidans Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:4 Şişli /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamalarının onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ve güncellenen "Ücretlendirme Politikası"' hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde güncellenen "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince güncellenen Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.
17 - Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2023 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
18 - Şirketimizin güncellenmiş "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin görüşülmesi ve onaya sunulması.
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
20 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
21 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
22 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
19.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Cosmos 2022_Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Cosmos 2022_hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.