FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
22.05.2023
Genel Kurul Tarihi
23.06.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti,
6 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 399. maddesi uyarınca; 2023 yılında görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ile Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
10 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2022 yılında ve 2023 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
11 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
14 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 11:00'de, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmasına,

Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama