FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
25.04.2023
Genel Kurul Tarihi
23.05.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - 2022 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
11 - 2022 yılında yapılan bağışlar ve SPK'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca yapılan bağışın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2023 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Goodyear-_2022_Olağan_Genel_Kurul_İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 23.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve tutanak ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak