FİNANS

Özet Bilgi
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
05.04.2023
Genel Kurul Tarihi
05.05.2023
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Pasaport Konak İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2022 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2022 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2023 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
15 - 2023 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
17 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN

05 Mayıs 2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 04 Nisan 2023 Tarihinde düzenleneceği ilan edilen 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.813.919,650 adet pay iştirak etmiştir. 2.813.919,650 adet pay toplantı açılış nisabına yeterli olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 15:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Konak İZMİR adresinde yapılmak üzere ertelenmişti.

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 15:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ½4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 28.04.2023 tarih ve 84986971 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Önder Ergün ve Sayın Salim Çelik' in gözetiminde toplandı.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Nisan 2023 ve 10807, sayılı nüshasının 361-362 sayfalarında yayınlanmıştır.

- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.

Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan:

· 606.909,988 sermayesini teşkil eden 606.909,988 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,

· 2.210.979,70 sermayesini teşkil eden 2.210.979,70 adet payın vekaleten temsilciler tarafından toplantıya iştirak ettiği,

Toplam: 2.817.889,688 sermayesini teşkil eden 2.817.889,688 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldü,

28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 22.Maddesi gereği ilk toplantıda açılış nisabı sağlanamadığı için bugüne ertelenmiştir.

Bu günkü toplantıda (05 Mayıs 2023) hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 2.817.889,688 toplam paylar ile Bağımsız Dış Denetim Firmamız AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. Yetkilisinin de hazır bulunduğu Sayın Bakanlık Temsilcileri tarafından kontrol edilmiş ve toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından ;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Vittorio Franco tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Vittorio Franco Yönetim Kurul Başkanımız Sayın Eliya Alharal ( İsrael Oğlu) ‘nun Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Eliya Alharal ( İsrael Oğlu), TTK' nın 419. maddesi gereğince;

Tutanak yazmanı olarak : Vittorio Franco ‘yu

Oy toplama memuru olarak : Serdar Uslular'ın

Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere: Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi Serdar USLULAR' ın seçilmesine dair verdiği teklif onaya sunulmuş Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporları KAP sisteminde, şirketin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi.

Söz alan olmadığından 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. 2022 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

2022 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları KAP sisteminde, şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan; tabloların okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Müzakereye geçildi.

Söz alan olmadığından 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket Yönetim Kurulu' nun 06.03.2023 tarih 2023-358 sayılı kararı gereği;

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü , katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2022 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki ortakların oyları ile ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

ayrıca şirketin Bağımsız Dış Denetçisi olan AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu, katılanların oy birliği ile ibra edildi.


7. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2023 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Denetimden Sorumlu Komitenin Yönetim Kurulu'na önerisi üzerine;

Şirket 2023 yılı Bağımsız Dış Denetimin AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. tarafından yapılasının Genel Kurul'a teklif edilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2023 tarih ve 2023-356 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır. 06 Mart 2023 tarih ve 2023-356 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, A grubu hisse sahipleri olan Medusa Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer A grubu paydaşı ;

1- Medusa Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL'ın

2- Vittorio FRANCO'nun

3- Sol ALHARAL'ın

4- Hülya ŞAHİN'in ve

5- Serdar USLULAR'ın

3 yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu'nda görev yapmalarını önerdi.

Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliklerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi teklif edildi, Söz alan olmadığı görüldü.

Yukarıda sayılan hususlar oya sunuldu ,katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisi verildi.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket' in "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı gerçekleşen ve 2023 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi Sayın Eliya Alharal tarafından önerildi, öneri Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, KAP sisteminde yayınlanan haliyle kabul edilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.

Şirket 2022 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmamıştır. KAP sisteminde "Bağış ve Yardım Politikası" yayınlanmıştır.yayınlanan haliyle "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul onayına sunuldu ve Katılanların oy birliği ile kabul edildi

15. 2023 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların ödenmiş sermayenin %1'i oranında üst sınır olması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın dip not.15 no.lu maddesinde açıklanan Şirketimizin teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

17. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 15:35 de son verildi. ( 05 Mayıs 2023)

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
22.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2023 Tarihinde Tescil Edilmiş olup 23-05-2023 Tarih ve 10836 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nin 100.sayfasında İlan edilmiştir.

Kredi Hesaplama