FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
04.04.2023
Genel Kurul Tarihi
02.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Vişnezade Mh. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 2023 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti
10 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023–31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
1-Genel Kurul Çağrı Dökümanı ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2-VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından açıldı.Toplantı Başkanlığına önergeyle Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. N.Hülya KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Şengül AKPINAR'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi
2-Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3-2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.
4-2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5-Şirketin 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
6- 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, görüşüldü, oya sunularak kabul edildi.
7- Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim kurulu Üyelerinin 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.
8-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9- 2023 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10-Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2022 yılında yapılan toplam 780.187,67 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Sermaye Piyasası kurul karar organının 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince deprem bölgesine yapılan 141.564 TL bağış hakkındada bilgi verildiŞirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarihli sayılı kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık finansal tablolardaki hasılat tutarının %1'i olarak belirlenmesinin teklifi oya sunuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE teklifin kabulüne karar verildi.
11- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.
12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
13-Kapanış
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Orma 2022 Yılı Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Orma 2022 Yılı Hazirun vetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Kar Dağıtım Tablosu 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.