FİNANS

Özet Bilgi
25.05.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
19.04.2023
Genel Kurul Tarihi
25.05.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
14 - Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ENSARİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 19042023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
ENSARİ 2022 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı tutanağının tamamı ekte pdf olarak verilmiştir.


Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/04/2023 tarihli kararına istinaden 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mayıs 2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:30'da, Kazlıçeşme Mah., Kennedy cd., No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yer alan Novotel Konferans Salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2023 tarih ve 85707240 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DİLEK DİREN gözetiminde toplanıldı.


Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Nisan 2023 tarih 10820 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 19.04.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.


Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 116.800.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 116.800.000 adet hisseden 89.600.066TL sermayeye tekabül eden 89.600.066 adet hissenin asaleten katıldığı vekaleten katılımın olmadığı ve böylece olmak üzere toplamda 89.600.066TL sermayeye tekabül eden 89.600.066 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Hakan KAHRAMAN'ın de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.


Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhammet Nuri Ensari tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.


1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.


2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ..........


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
4- ENSARİ DERİ 2022 YILI TOPLANTI TUTANAĞI (1).pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun_1202071684999873678 kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2023 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazirun ekte pdf olarak verilmiştir.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama