FİNANS

Özet Bilgi
ATSYH 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11.07.2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAKTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
26.05.2023
Genel Kurul Tarihi
11.07.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.07.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
BOSTANCI MAH. BAĞDAT CAD. ÇATALÇEŞME PALAS B BLOK N478 İÇ KAPI N16 KADIKÖY – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.
5 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.
9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
15 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI I TOPLANTI 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
ATSYH kar dağıtım tablosu 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
ATSYH - VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz,

1- Yönetim Kurulumuzun Şirketimiz genel kurulunu 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere olağan toplantıya davet etmesine,

2- 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 11 Temmuz 2023 Salı günü Saat:14.00'da Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde toplanmasına,

karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama