FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Tarihi
25.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2022 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

- Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2023 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 13.04.2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı ile 25.05.2023 Perşembe Saat 14:00'de şirket merkezinde yapılmıştır.

- Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

- Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oy çokluğu ile kabul edildi.

- Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2022 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılması oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk, Emre Emsen ve Erkan İzgi ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Selçuk Yılmaz Demirkıran ve Mustafa Kemal Kesen'in seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

- 2023 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı 25.05.2023-Kap.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi 25.05.2023-Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2023 Perşembe Günü Saat: 14.00'de şirket merkezinde yapılmıştır.

Kredi Hesaplama