FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.05.2023
Genel Kurul Tarihi
30.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
9 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2022 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi
13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,
18 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Politeknik 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

· Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

· 2022 yılı hesap dönemi finansal raporları görüşüldü ve onaylandı.

· Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

· Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri belirlendi.

· Ücret Politikası hakkında bilgi verildi.

· Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi.

· Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi.

· 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edildi. Ayrıca dağıtılacak kar payının tek seferde ve genel kurulu takiben 3 ay içinde ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi.

· Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verildi.

· 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi onaylandı.

· Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
POLTK_Genel Kurul Toplantı Tutanağı_30.05.2023.pdf - Tutanak
EK: 2
POLTK 2022 Yılı Genel Kurulu Hazirun 30052023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2023 tarihinde, saat 11:00'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla İstanbul adresinde yapılmıştır.

Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.