FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KONTR]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantıya Katılım Sağlayamamıştır.
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçler yazılımı (Facility Management System) geliştirmek
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.300.000 TL
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
84.280 Adet Pay Karşılığı 2.107.000 TL
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
296,93 TL
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
Borsada İşlem Gören 175.000 Adet Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hissesi karşılığında devredilmiştir.
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%49
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%51
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%51
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,62
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,51
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Etkilemesi Beklenmektedir.
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Bağlı ortaklığımız vadeli ve döviz cinsinden satın alınması sebebiyle satış sonucu oluşan Kar/Zarar tutarı netleştirilememiştir.
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ticari
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/05/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşlem bedelinin "pazarlık usulü" yöntemiyle belirlenmiş olması nedeniyle ayrıca bir değerleme raporu düzenlenmemiştir.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin %100 payına sahip olduğu, tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçlerinde kullanılan, Büyük Veri İşleme (Big Data), Sayısal İkiz (Dijital Twin), Nesnelerin İnterneti (IoT), Gömülü İş Zekası (Embedded BI), Ontoloji, Bina Bilgi Sistemleri (BİM, CObie, IFC) Modellerini kullanarak kendi yazılım platformu ile tesis yönetim sistemi (Facility Management System) yazılımları geliştiren SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ'nin, stratejik iş ortaklığı vizyonu ile endüstriyel tesislerde kullanılmasının yaygınlaştırılması hedeflenerek, tüm bu tesislerdeki IoT cihazları ile entegrasyon kabiliyetinin yurtdışı pazarı öncelikli olmak üzere gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kullanım ve satış gelirlerinin artışı öngörülerek %49 oranına denk gelen şirket payları Borsada İstanbul Piyasası'nda İşlem Gören 175.000 Adet KONTR hissesi karşılığında Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'ye devredilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama